Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Little Beastie
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
Artikel 4 – Het aanbod op de website
Artikel 5 – Bestellingen op de website
Artikel 6 – Prijs en betaling
Artikel 7 – Levering
Artikel 8 – Retourneren
Artikel 9 – Garantie en reparatie
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Persoonlijke gegevens en privacy
Artikel 12 – Veiligheid
Artikel 13 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
BEDENKTIJD: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
BESTELLING: een overeenkomst tussen Little Beastie en de consument tot de levering van één of meerdere producten, die als zodanig door Little Beastie is geaccepteerd.
CONSUMENT: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
DAG: kalenderdag;
DUURTRANSACTIE: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
HERROEPINGSRECHT: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
RETOURFORMULIER: het retourformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
ONDERNEMER: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
OVEREENKOMST OP AFSTAND: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
PRODUCT: een product dat door Little Beastie op de website wordt aangeboden ter verkoop.
TECHNIEK VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Little Beastie
Adriaen van Ostadelaan 32
3904 TK Veenendaal
E-mailadres: info@littlebeastie.nl
KVK: 80302782
BTW-id: NL003676115B89
Rekeningnr: NL83 KNAB 0408 2198 07 T.a.v. Little Beastie
Artikel 3 – Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
We nodigen je uit de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de verkoop van Little Beastie-producten, na te lezen op onze website: www.littlebeastie.nl. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst op de website door kopers wereldwijd. Little Beastie behoudt het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden worden op de website geplaatst. De koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat deze gebruik maakt van de website. Als je vragen hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden, kan je altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Indien de koper deze voorwaarden niet aanvaardt, kunnen er geen bestellingen worden geplaatst op www.littlebeastie.nl.

Artikel 4 – Aanbod op de website
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Little Beastie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt Little Beastie niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de aankoop.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk product bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs is exclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze waarop de koop tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Little Beastie de prijs garandeert;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;


Artikel 5 – Bestellingen op de website
5.1 De verkoopprocedure
De persoonlijke gegevens van de koper zijn vereist om een bestelling te plaatsen. Deze persoonlijke gegevens worden in de database van Little Beastie opgeslagen om de bestelling te verwerken. De persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy verklaring van Little Beastie. De koper heeft op ieder moment toegang tot de persoonlijke gegevens en informatie die door de koper is verstrekt tijdens de bestelling. Little Beastie herinnert de consument dat de persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk ingevuld moeten worden om fouten met betrekking tot verzending van de bestelling te vermijden.

Nadat een bestelling wordt geplaatst, zal de consument een e-mail ontvangen met de bestelbevestiging. Op dit moment is de overeenkomst tot levering van het bestelde product geaccepteerd door Little Beastie. De algemene voorwaarden treden hierdoor in werking en zijn bindend voor de consument en voor Little Beastie.

Het kan voorkomen dat er geen bestelbevestiging ontvangen wordt door de consument door tijdelijke communicatie problemen in het netwerk of een foutief ingevoerd e-mailadres. In beide gevallen adviseert Little Beastie de consument contact op te nemen met de klantenservice, via het email adres info@littlebeastie.nl

5.2 Weigering van de bestelling door Little Beastie
Hoewel er alles aan gedaan wordt elke klant van dienst te zijn, behoudt Little Beastie het recht om geplaatste bestellingen te weigeren om welke reden dan ook. Little Beastie behoudt ook het recht de overeenkomst tot levering van een product te beëindigen, zonder de verplichting op zich te nemen de consument te compenseren voor verliezen anders dan het bedrag dat door Little Beastie is ontvangen door de consument voor deze bestelling, in de volgende situaties:

- In het uitzonderlijke geval waarin het product niet beschikbaar is of niet op voorraad blijkt te zijn nadat een orderbevestiging door de consument is ontvangen.
- De bestelling wordt door veiligheidssystemen gedetecteerd als ongebruikelijk of een mogelijke vorm van fraude.
- Little Beastie reden heeft te geloven dat de consument niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
- Little Beastie reden heeft te geloven dat de consument handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
- In gevallen van spelfouten, fouten met betrekking tot de prijs van de producten of andere fouten op de website.
- Little Beastie niet de mogelijkheid heeft het product te bezorgen bij het verzendadres.
- In gevallen van overmacht (zie art. 10: ‘Overmacht’).

5.3 Weigeren / annulering / wijziging van de bestelling door de consument
De consument is de prijs verschuldigd die Little Beastie in haar bevestiging conform artikel 3.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
Bestellingen kunnen binnen 24 uur nadat er een overeenkomst / betaling is verricht worden geannuleerd of gewijzigd.
Hiervoor dient de consument middels een e-mail Little Beastie hiervan op de hoogte te stellen.
Wordt de bestelling binnen 24 uur niet geannuleerd, dan is de consument de medegedeelde prijs verschuldigd aan Little Beastie.

Let op: wanneer het pakket al in het verzendproces zit kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgegeven. Ook kan er op dat moment niet meer worden afgezien van de bestelling, wanneer de bestelling bij u thuis wordt geleverd kan er alsnog worden afgezien van de bestelling door deze te retourneren.

5.4 Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de website van Little Beastie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


5.5 Auteursrecht afbeeldingen
Alle afbeeldingen op www.littlebeastie.nl zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet).

Artikel 6 – Prijs en betaling
6.1. Betaling en Valuta
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.

6.2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
Alle prijzen op de website worden weergeven inclusief 21% BTW (belasting toegevoegde waarde), in overeenstemming met de Nederlandse wet.

6.3. Gegarandeerde Prijs
Little Beastie is niet verplicht bestellingen te leveren indien een fout is gemaakt met betrekking tot de weergave of beschrijving van het product en het voor de consument duidelijk is dat de fout typografisch is of de consument redelijkerwijs niet mag verwachten dat in de weergegeven situatie het product beschikbaar is voor aangegeven prijs op de website.
In deze gevallen heeft Little Beastie de mogelijkheid de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag zal door Little Beastie worden teruggestort.

6.4. Betalingsmogelijkheden
Little Beastie biedt een veilige betalingsmogelijkheid, namelijk: iDEAL.

6.5. Veiligheid van betalen
Voor Little Beastie is de veiligheid bij het plaatsen van online bestellingen essentieel. Alle transacties worden via veilige betaalsystemen uitgevoerd. De vertrouwelijke gegevens van de betaling worden rechtstreeks en gecodeerd (SSL) aan de bank doorgegeven.

Artikel 7 - Levering
De levering van de bestelde producten worden uitgevoerd door PostNL.
Om problemen te voorkomen omtrent de levering (foutief ingevoerde adressen, geen personen aanwezig op verzendadres, etc.) dient een consument de adresgegevens correct in te voeren.
Tevens dient de consument zijn/haar brievenbus in orde te hebben volgens de officiële brievenbusformaten. Little Beastie verzend alle brievenbuspakketten met track en trace, alsook voldoen de brievenbuspakketten aan de max. vastgestelde formaten door PostNL. Een brievenbuspakje mag maximaal 38 x 26,5 x 3,2 cm groot en 2 kg zwaar zijn. Little Beastie voldoet aan deze eisen. Als de consument zijn/haar brievenbus niet voldoet aan de officiële vastgestelde brievenbusformaten en de bestelling niet afgeleverd kan worden aan de koper, kan Little Beastie niet aansprakelijk gesteld worden. De consument is verantwoordelijk voor de geleden verzendkosten + de verzendkosten die betaald dienen te worden om de bestelling opnieuw te verzenden. De consument dient de verzendkosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling eerst te voldoen voordat de bestelling opnieuw verzonden wordt.
Bestellingen die te groot zijn voor een brievenbuspakket zullen als pakketpost met track en trace verzonden worden.

Op het moment dat de bestelling is overgedragen aan het vervoersbedrijf, zal Little Beastie de consument via e-mail een track en trace code sturen, zodat de koper de status van de bestelling op elk moment kan bekijken.


7.1. Leveringsvoorwaarden
Little Beastie zal er alles aan doen om de bestelling binnen de verwachte termijn te leveren. De consument is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het correcte verzendadres. In het geval dat er dingen misgaan met de levering door een fout in het verzendadres (dat kan worden toegewijd aan de consument), is Little Beastie niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de bestelling. In het geval dat Little Beastie meer informatie nodig heeft voor de levering, kan de consument benaderd worden door Little Beastie om extra informatie te verschaffen. Dit kan resulteren in een vertraging van de bezorgtijd.
Alle bovengenoemde leveringsvoorwaarden (waaronder de leveringstermijn) op de website dienen beschouwd te worden als verwachte levertijden en niet als gegarandeerde levertijden.
Little Beastie is hierbij ook afhankelijk van de geselecteerde vervoerders om de producten op tijd te leveren.

7.2. Beschadigde, onvolledige of verkeerde producten
In het geval dat de bestelling onvolledig of defect is afgeleverd, dient de consument zo snel mogelijk Little Beastie (meteen) via e-mail op de hoogte te brengen (binnen 24 uur nadat de bestelling is ontvangen). Vervolgens zal Little Beastie de zaak afhandelen; de koper moet Little Beastie altijd op de hoogte brengen en wachten op instructies. Een consument die het product op eigen kosten terugzendt, zonder Little Beastie te informeren en te wachten op instructies van Little Beastie, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van de door de consument gemaakte kosten, noch Little Beastie verantwoordelijk houden voor de retourzending.

In het geval een consument een product ontvangt die hij/zij niet heeft besteld, dient de consument Little Beastie zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (binnen 24 uur nadat de bestelling is geleverd). De consument dient zorg te dragen voor het retourneren van het product nadat hij of zij instructies heeft ontvangen van Little Beastie. Little Beastie zal vervolgens de kosten van de retourzending voor haar rekening nemen en zal een nieuw product naar de koper doen toezenden.

7.3. Ontbrekende producten
Indien een bestelling die is verzonden of wordt verzonden door Little Beastie naar de consument, is vermist, vermist wordt, of indien de consument beweert dat de bestelling niet is bezorgd (ondanks dat informatie voor handen, zoals de track & trace gegevens verstrekt door de vervoerder, anders aangeven) wordt de klachtenprocedure gestart en er zal eerst gewacht worden op de uitkomst van deze procedure. De consument dient in dit geval volledig mee te werken met de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien de bestelling verloren is gegaan door een fout van de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure is afgerond), kan Little Beastie niet aansprakelijk gesteld worden voor het verloren gaan van de bestelling.

Indien de bestelling niet is geleverd aan het verzendadres van de koper binnen 30 dagen, is de consument verplicht de klantenservice van Little Beastie te informeren via e-mail binnen dit tijdsbestek.

In het geval er één of meerdere producten niet meer op voorraad blijken te zijn bij het verwerken van de order zullen de product(en) automatisch gecrediteerd worden naar de betaalrekening van de consument. De consument zal per e-mail een bevestiging ontvangen. Vervolgens zullen de eventuele overige producten uit de order naar de consument verstuurd worden.


Artikel 8 - Retourneren
Elk product dat op de website besteld is kan geretourneerd worden met uitzondering van:
- Op bestelling gemaakte producten (Op maat gemaakte orders);
- Alle bedrukte producten;
- Alle handgebreide producten;
- Sale artikelen;
- Sokken, kniekousen (om hygiënische redenen).

De consument heeft 14 dagen de tijd om de producten te retourneren, na aanmelding van de retournering.
Een retournering dient altijd te worden aangemeld via een e-mail aan info@littlebeastie.nl. Dit zoals aangegeven op ons instructieformulier retourneren.

De artikelen dienen ongebruikt en (indien geleverd) in de oorspronkelijke staat en doos/verzendzak retour te worden gedaan. Mocht deze doos/verzendzak in zodanige staat zijn dat deze niet opnieuw kan worden hergebruikt, dient de consument de artikelen in een gelijkwaardige doos/verzendzak terug te sturen. Het is de consument alleen toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden, hierbij dienen eventuele aangehechte labels/kaartjes aangehecht te blijven en beschermfolie/zakjes opnieuw te worden gebruikt.

De artikelen mogen ook geen draagsporen, zoals make-up, zweet-, rook-, wasmiddel,- parfum- of kooklucht, bevatten. Little Beastie behoudt dus het recht om retourzendingen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn, of buiten onze schuld zijn beschadigd. Dit geldt ook als de producten verkeerd zijn behandeld/gewassen.

De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van de bestelling en draagt alle risico’s met betrekking tot de zending. Little Beastie adviseert de consument het product verzekerd terug te zenden. In geval een verzekerde terugzending vermist raakt, beschadigd wordt, of de bezorging wordt geweigerd (als bijvoorbeeld geen geldige handtekening voor ontvangst getoond kan worden overlegd door de vervoerder), heeft de consument de mogelijkheid de vervoerder verantwoordelijk te houden. De consument dient in dit geval, als de verzender van de retourzending, een klachtenprocedure te starten bij het vervoersbedrijf die hij of zij heeft gebruikt voor de retourzending. De consument dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren, zodat hij/zij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van de retourzending betwist wordt.
De kosten van het terugzenden van de bestelling binnen de zichttermijn van 14 dagen worden gedragen door de consument. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal Little Beastie binnen 5 werkdagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de consument betaalde bedrag terugstorten op de rekening waarmee het product is betaald.

CADEAUBON
Heeft u betaald middels een cadeaubon?
- De cadeaubon kan niet geretourneerd worden;
- Een cadeaubon of restwaarde hiervan is niet inwisselbaar voor geld;
- Producten aangeschaft d.m.v. een cadeaubon kunnen niet geretourneerd worden.
- Een cadeaubon van Little Beastie is alléén online te gebruiken op de website www.littlebeastie.nl. - - Een cadeaubon is niet te gebruiken in één van de fysieke winkels waar onze kleding ook te koop is.KORTINGSBON/CODE
Alle kortingsbonnen/codes van Little Beastie zijn alleen online te gebruiken op de website www.littlebeastie.nl. Een kortingsbon/code is niet te gebruiken in één van de fysieke winkels waar onze kleding ook te koop is.
De kortingscode die op de bon staat kan ingevoerd worden in het winkelmandje, vervolgens zal de korting toegepast worden op de bestelling.

De korting is op alle producten geldig met uitzondering van:
- Sale artikelen;
- op maat gemaakte artikelen;
- Cadeaubonnen.


Artikel 9 – Garantie en reparatie
Little Beastie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Little Beastie er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door Little Beastie, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Little Beastie kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering aan Little Beastie gemeld te worden door middel van een e-mail te sturen naar info@littlebeastie.nl. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van Little Beastie komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:
- Opzettelijke beschadiging of door nalatigheid. (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade);
- Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud;
- Uitzonderlijke slijtage, slijtage van onze leather look producten;
- Bij het pillen van de stof;
- Loskomende naden en/of zoomen;
- Als er niet voldaan is aan onze wasvoorschriften en hierdoor de kleding krimpt;
- Beschadiging veroorzaakt door een reparatie of aanpassing door een derde zonder instemming van Little Beastie.

In het geval van vragen over garantie, kan de consument altijd contact opnemen met de klantenservice van Little Beastie. Dit kan door middel van een e-mail te sturen naar info@littlebeastie.nl.

Artikel 10 - Overmacht
Little Beastie is in sommige gevallen m.b.t. pre-orders en handgemaakte producten afhankelijk van de snelheid waarmee de leveranciers producten leveren aan Little Beastie.
Little Beastie kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
Mocht de bestelling binnen 30 dagen niet geleverd zijn, dan heeft de consument het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

Artikel 11 – Persoonlijke gegevens en privacy
Little Beastie voldoet aan de privacy voorwaarden zoals beschreven in de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar persoonlijke gegevens aan te passen, te verwijderen of na te kijken door in te loggen op de website.

Little Beastie bewaart de ingevoerde gegevens in een bestand. De gegevens worden alleen gebruikt ter afronding van de bestelling en worden opgeslagen zolang nodig is om eventuele problemen omtrent de verzending van de bestelling op te lossen. Little Beastie garandeert dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig gebruikt zullen worden. De gegevens worden niet met een derde gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de voltooiing van de bestelling of reparatie.

Meer informatie over persoonlijke gegevens en privacy vindt u in het document Privacy verklaring te vinden in de footer van de website www.littlebeastie.nl

Artikel 12 - Veiligheid
Alle producten van Little Beastie dienen altijd onder toezicht gedragen/gebruikt te worden. Dit betekent dat het de eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de ouders/verzorgers van het kind(eren) is. Little Beastie kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
De Nederlandse wet is van toepassing op de bestelling en andere overeenkomsten tussen Little Beastie en consumenten, ongeacht het land waar het product wordt afgeleverd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2022 Little Beastie | handmade baby & peuterkleding | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel